REGULAMIN RAJDU

§1

Organizatorem  imprezy sportowo - turystycznej rajd motocyklowy, zwanym dalej „RAJDEM” jest: ON Tour Poland, 57-320 Polanica-Zdrój, Paszków 30, NIP: 8992282507, Regon: 933028157 zwanym dalej w regulaminie: ORGANIZATOREM. Współorganizatorem imprezy jest: Stowarzyszenie START Paszków , 57-320 Polanica-Zdrój, Paszków 30, NIP 8811490924, KRS 0000499843.

§2

Rajd ma charakter turystycznego przejazdu krajoznawczego po wyznaczonej trasie i nie odbywa się na czas a na precyzję przejazdu. Przejazd po trasie rajdu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Na trasie przejazdu organizator przygotował dla zawodników punkty kontrolne z zadaniami do wykonania lub odnalezienia. Rajd skierowany jest do motocyklistów i biorą w nim udział tylko pojazdy typu:  motocykl lub skuter, niezależnie od wieku, typu i pojemności.  Organizator może dopuścić inne pojazdy typu: „sam” i motorowery lecz wymaga to każdorazowo indywidualnej zgody Komandora Rajdu. Z rajdu wykluczone są pojazdy typu ATV, Quad.

§3

KOMANDOR RAJDU – osoba wyznaczona przez organizatora do przeprowadzenia rajdu i jego koordynacji z wolontariuszami, uczestnikami, sponsorami a także partnerami imprezy oraz innymi służbami. Komandor rajdu występuje również w  roli sędziego i do niego należy decyzja w sprawach spornych dotyczących ostatecznej punktacji zarówno w klasyfikacji generalnej jak i na punktach kontrolnych. Decyzje podejmowane przez Komandora Rajdu w sprawie zawodników i klasyfikacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§4

Uczestnikiem imprezy zwanym dalej „ZAWODNIKIEM” może być każda osoba pełnoletnia. Uczestniczyć w rajdzie można na dwa sposoby:

 1. Jako zawodnik  "KIEROWCA".  Od takiego zawodnika wymaga się aby posiadał ważne Prawo Jazdy ze stosowną kategorią dla prowadzonego przez siebie pojazdu.
 2. Jako zawodnik „PASAŻER", za bezpieczeństwo pasażera odpowiada kierujący pojazdem którym ów się porusza. Tytułu zawodnika „PASAŻERA” nie posiada osoba która nie dokonała rejestracji i nie wpłaciła wpisowego a poruszą się z zawodnikiem "KIEROWCĄ”.

§5

Warunkiem uczestnictwa i otrzymanie statutu zawodnika: KIEROWCY lub PASAŻERA jest:

 1. Dokonanie potwierdzonej rejestracji: w biurze zawodów (w miarę dostępnych miejsc) w dniu imprezy lub za pośrednictwem stosownego formularza internetowego zamieszczonego na oficjalnej stornie rajdu.
 2. Dokonanie wpłaty wpisowego.
 3. Akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. Posiadanie podpisanego identyfikatora oraz numeru startowego przyklejonego do zgłoszonego w rajdzie pojazdu.

§6

Pojazdy zawodników biorących udział w rajdzie muszą spełniać następujące kryteria:

 1. Posiadać aktualne i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – OC, ważne podczas całej imprezy.
 2. Posiadać aktualny przegląd techniczny ważny podczas całej imprezy.
 3. Z pojazdu nie mogą wyciekać żadne płyny, opony pojazdu muszą posiadać odpowiednią wysokość bieżnika oraz posiadać stosowną homologację. Stan techniczny pojazdu nie może wzbudzać wątpliwości co do bezpieczeństwa jego użytkowania. Elementy pojazdu jak i sam pojazd nie mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy.

W przypadku odkrycia przez organizatora w pojeździe niezgodności w jednym z 3 wymienionych punktów ma on prawo wezwać zawodnika do usunięcia wad lub braków. W razie braku możliwości ich usunięcia ma prawo do dyskwalifikacji, wykluczenia zawodnika jak i jego pojazdu z rajdu. W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje zwrot  wpisowego.

Każdy uczestnik prowadzący pojazd musi posiadać i okazać na żądania organizatora i osób przez niego wskazanych dokumenty potwierdzające dopuszczenie do jazdy pod rygorem dyskwalifikacji i skreślenia z listy uczestników rajdu.

§7

Obowiązkowe wyposażenie zawodnika na trasie rajdu:

 1. atestowany i homologowany kask motocyklowy
 2. identyfikator rajdowy
 3. telefon z aparatem fotograficznym lub  telefon i aparat fotograficzny
 4. (przynajmniej jeden taki zestaw na zespół: zawodnik kierowca i zawodnik pasażer)

 

§8

Wszyscy uczestnicy rajdu zarówno z statutem kierowcy jaki i pasażera  podczas przejazdu jak i na punktach kontrolnych od startu do mety nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani innych substancji odurzających pod rygorem dyskwalifikacji i skreślenia z listy uczestników rajdu. W przypadku wykrycia wyżej wymienionego czynu grozi dyskwalifikacji z wykluczeniem z imprezy nie przysługuje również zwrot  wpisowego.

§9

Rajdy rozgrywane są na dwóch trasach: ROAD oraz ADVENTURE. Na różnych rajdach mogą  być dostępne różne trasy do wyboru lub tylko jedna wybrana. Trasa Road będzie prowadzić w większości po drogach publicznych o nawierzchni asfaltowej. Trasa Adventure będzie prowadzić zarówno po drogach publicznych jak i drogach leśnych oraz terenach prywatnych. Nawierzchnia na trasie adventure będzie mieszana: asfaltowa, szutrowa a także nieutwardzona. Poruszanie lasami i terenami zielonymi poza wyznaczonymi drogami, ścieżkami i trasami jest zabronione i grozi dyskwalifikacją.

Na trasie rajdu zawodnicy posługują się książką przejazdu (roadbookiem) czyli graficznym zapisem trasy przejazdu.

Trasę przejazdu należy pokonać w określonym przez organizatora kierunku i kolejności.

Na całej trasie przejazdu zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego oraz stosować się do obowiązujących na danym ternie ograniczeń dopuszczalnej prędkości oraz innych przepisów obowiązujących w strefie przejazdu. Na próbach zamkniętych zawodnicy winni się podporządkować poleceniom wydawanym przez organizatora lub wyznaczonych przez niego osób.

Start i metę wyznacza organizator w bazie rajdu, zawodnicy są wypuszczani w równomiernych odstępach czasowych. Odstępy czasowe reguluje organizator w razie konieczności mogą ulec zmianie.

Zarówno start jak i powrót z trasy musi zostać odnotowany przez organizatora stosowny wpisem na karcie wydanej zawodnikowi. Kartę należy zdać niezwłocznie po powrocie w biurze zawodów. Dopuszcza się samodzielne odnotowane stanu licznik przebiegu ogólnego lecz każdorazowo taki wpis musi być zweryfikowany przez wyznaczone przez organizatora osoby. Za brak stosownego wpisu w karcie odpowiada zawodnik.

Zawodnicy na trasie przejazdu mogą poruszać się samodzielnie lub w małej grupie do 4 motocykli lub skuterów.

Zawodnicy muszą powrócić z tras i zdać wydane kart zawodnika do wyznaczonej przez organizatora godziny. Osoby które zdadzą karty po wyznaczonej godzinie organizator ma prawo zdyskwalifikować i tym samy nie wliczyć do punktacji zawodów.

§10

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania dowolnego  punktu kontrolnego, zadania  lub próby  na trasie rajdu. W takim przypadku punkty przyznane za zadania lub odnalezienie punktu kontrolnego zostaną anulowane.

§11

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy przejazdu zawodników o czym będzie informował zawodników stosownymi komunikatami.

§12

Zasady punktacji zawodników.

 • Zawodnicy otrzymują punkty za wykonane poprawnie zadania na punktach kontrolnych. Ilość możliwych do zdobycia punktów zależy od typu konkurencji. Możliwą ilość punktów do zdobycia za każde zadanie organizator zapisał w karcie zawodnika.
 • Zawodnicy otrzymują również punkty za odbicie, przedziurkowanie karty na terenowych punktach kontrolnych – w zależności od formy rajdu.
 • Zawodnicy otrzymują punkty a także są one im odejmowane w oparciu o przejechany dystans.  Zasada naliczani punktów to -  minus 1 pkt za każdy kilometr różnicy (w dół lub górę) w stosunku do złożonego przez organizatora dystansu.  Za trafnie oczka jest przyznawane +10pkt. Tolerancja to 1 km w jedną i drugą stronę. Obowiązuje dla wybranych imprez.
 • Zawodnicy otrzymują punkty a także są one im odejmowane w oparciu o przejechany czas.  Zasada naliczani punktów to -  minus 0,1 pkt za każdą minutę różnicy (w dół lub górę) w stosunku do złożonego przez organizatora czasu (oczka).  Za trafnie oczka jest przyznawane +10pkt. Tolerancja to 1 min w jedną i drugą stronę. Obowiązuje dla wybranych imprez.
 • Zwycięzca wyłaniany jest na podstawie sumy zebranych punktów.
 • W przypadku braku czytelnego wpisu w karcie zawodnika uniemożliwiającego odczytanie punktowanej odpowiedzi organizator ma prawo przyznać 0 (zero) punktów.
 • Za brak wpisów w karcie zawodnika odpowiada zawodnik.
 • Po zdaniu kart w biurze zawodów karty nie będą  już wydawane.
 • Komandor Rajdu ma prawo nałożyć karę w postaci 50 ujemnych punktów lub zdyskwalifikować zawodnika za próby:
  • wpływania na sędziów i wynik konkurencji
  • ingerencję w trasę przejazdu rajdu np. poprzez zmianę, uszkodzenie, niszczenie oznakowani trasy, punktów kontrolnych itd.
  • oszustwa i zachowania nie sportowe
 • Zasady przyznawania punktów mogą się różnić na poszczególnych rajdach w zależności od ich specyfiki.

 

§13

Dyskwalifikacja, wykluczenie z rajdu jest równoznaczna z utratą wpłaconego wpisowego nie zależnie od rodzaju posiadanego pakietu. Od nałożonej dyskwalifikacji przysługuje odwołanie do Komandora Rajdu.  Dyskwalifikacja jest równoznaczna z utratą  wszystkich zdobytych punktów. Decyzje o dyskwalifikacji mogą podjąć osoby wyznaczone przez organizatora do przeprowadzenia, nadzorowania rajdu. Dyskwalifikacja może być zgłoszona na wniosek innego uczestnika rajdu.

§14

Uczestnik w ramach wpisowego otrzymuje od organizatora:

 • koszulkę okolicznościową - obowiązuje dla wybranych imprez
 • identyfikator imienny - obowiązuje dla wybranych imprez
 • numer startowy
 • materiały nawigacyjne w formie jaką wybrał w zgłoszeniu
 • uprawnia do przejazdu po jednej z wybranych przez siebie tras rajdu.
 • Na różnych rajdach wpisowe może różnić się od podanego powyżej.

§15

Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność, co potwierdzają akceptując regulamin.

§16

Organizatorzy, Komandor Rajdu, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed i w trakcie rajdu.

§17

Uczestnicy bez względu na statut  startują na własną odpowiedzialność ponosząc odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora i osób z nim współpracujących.

§18

Każdy uczestnik rajdu poprzez uczestnictwo w rajdzie zrzeka się możliwości dochodzenia prawnego lub zwrotnego roszczeń od organizatora i osób z nim współpracujących w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w Rajdzie.

§19

Uznaje się, że uczestnik dokonujący rejestracji poprzez wypełnienie internetowego  formularza  rejestracyjnego zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Rejestracja w rajdzie i wypełnienie formularza internetowo jest równoznaczne z  wyrażeniem  zgody na zwarcie umowy o uczestnictwie w rajdzie.

§20

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach i filmach powstałych podczas rajdu. Uczestnik ma prawo odmówić wykorzystania jego wizerunku przez organizatora lecz musi go o tym poinformować pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną do dnia rozpoczęcia imprezy.

§21

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poprawek, uzupełnień i zmian niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni  na oficjalnej  stronie WWW lub  profili Facebook rajdu .

§22

Zabrania się rozpowszechniania, kopiowania i udostępniania osobom trzecim zapisu śladu trasy rajdu a także jego graficznego obrazu w postaci „roadbook” bez zgody organizatora który jest jego twórcą.

§22

Za noclegi i wyżywienie w pakietach odpowiedzialne są podmioty świadczące usługę na rzecz organizatora rajdu.

§23

Rajd nie jest imprezą masową w sensie prawnym. Jest imprezą zamkniętą tylko dla gości zaproszonych.

-KONIEC-