REGULAMIN RAJDÓW

§1

Organizatorem  imprezy sportowo ‐ turystycznej rajd motocyklowy, zwanym dalej „RAJDEM” jest: ON Tour Poland, 57‐320 Polanica‐Zdrój, Paszków 30, NIP: 8992282507, Regon: 933028157 zwanym dalej w regulaminie: ORGANIZATOREM. Współorganizatorem imprezy jest: Stowarzyszenie START Paszków, 57‐320 Polanica‐Zdrój, Paszków 30, NIP 8811490924, KRS 0000499843.

§2

Rajd ma charakter turystycznego przejazdu krajoznawczego po wyznaczonej trasie i nie odbywa się na czas a na precyzję przejazdu. Przejazd po trasie rajdu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Na trasie przejazdu organizator przygotował dla zawodników punkty kontrolne z zadaniami do wykonania lub odnalezienia. Rajd skierowany jest do motocyklistów i biorą w nim udział tylko pojazdy typu:  motocykl lub skuter, niezależnie od wieku, typu i pojemności.  Organizator może dopuścić inne pojazdy typu: „sam” i motorowery lecz wymaga to każdorazowo indywidualnej zgody Komandora Rajdu. Z rajdu wykluczone są pojazdy typu ATV, Quad.

Poszczególne rajdy mogą się różnić formą współzawodnictwa i naliczania punktów, mogą zawierać różne formy punktów kontrolnych lub elementy przejazdu na czas na zamkniętych próbach.

§3

KOMANDOR RAJDU – osoba wyznaczona przez organizatora do przeprowadzenia rajdu i jego koordynacji z wolontariuszami, uczestnikami, sponsorami a także partnerami imprezy oraz innymi służbami. Komandor rajdu występuje również w  roli sędziego i do niego należy decyzja w sprawach spornych dotyczących ostatecznej punktacji zarówno w klasyfikacji generalnej jak i na punktach  kontrolnych. Decyzje podejmowane przez Komandora Rajdu w sprawie zawodników i klasyfikacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§4

Uczestnikiem imprezy zwanym dalej „ZAWODNIKIEM” może być każda osoba pełnoletnia niezależnie. Uczestniczyć w rajdzie można na dwa sposoby:

 1. Jako zawodnik  "KIEROWCA".  Od takiego zawodnika wymaga się aby posiadał ważne Prawo Jazdy ze stosowną kategorią dla prowadzonego przez siebie pojazdu.
 2. Jako zawodnik "PASAŻER", za bezpieczeństwo pasażera odpowiada kierujący pojazdem którym ów się porusza. Tytułu „zawodnika pasażera” nie posiada osoba która nie dokonała rejestracji i nie wpłaciła wpisowego a poruszą się z zawodnikiem "KIEROWCĄ”.

§5

Warunkiem uczestnictwa i otrzymanie statutu zawodnika: kierowcy lub pasażera jest:

 1. Dokonanie potwierdzonej rejestracji: w biurze zawodów (w miarę dostępnych miejsc) w dniu imprezy lub za pośrednictwem stosownego formularza internetowego zamieszczonego na oficjalnej stornie rajdu.
 2. Dokonanie wpłaty bezzwrotnego wpisowego.
 3. Akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. Posiadanie podpisanego identyfikatora oraz numeru startowego przyklejonego do zgłoszonego w rajdzie pojazdu.

§6

Warunki wpłaty wpisowego:

 1. Wpłatę należy uiścić na wskazane konto do 5 dni roboczych od otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia, po tym terminie anulujemy zgłoszenie.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie  nie zwracamy wpłaty wpisowego niezależnie od przyczyn.
 3. Istnieje możliwość odsprzedaży zakupionego miejsca w przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie innej osobie lub przekazanie swojego uczestnictwa.  W takim przypadku należy o takim fakcie poinformować organizatora przesyłając wszystkie wymagane dane nowego uczestnika pocztą elektroniczną. Wymaga się ponownej rejestracji „nowego” uczestnika wraz z akceptacją zgód wymagalnych w tym regulaminu.

§7

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rajdu na inny lub zamianę formy rajdu na hybrydową, zdalną z powodów niezależnych od organizatora takich jak: zagrożenie epidemiologiczne, zagrożenie COVID-19, zakaz zgromadzeń.  Zdarzenia naturalnego typu: powódź, wichura, trąba powietrzna, pożary, klęska żywiołowa lub innej „katastrofy” której przewidzieć nie mógł. 

§8

Pojazdy zawodników biorących udział w rajdzie muszą spełniać następujące kryteria:

 1. Posiadać  aktualne i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – OC, ważne

podczas całej imprezy.

 1. Posiadać aktualny przegląd techniczny ważny podczas całej imprezy.
 2. Z pojazdu nie mogą  wyciekać  żadne płyny, opony pojazdu muszą  posiadać  odpowiedniąwysokość bieżnika oraz posiadać stosowną homologację.
 3. Stan techniczny pojazdu nie może wzbudzać wątpliwości co do bezpieczeństwa jego użytkowania. Elementy pojazdu jak i sam pojazd nie mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy.

 

W przypadku odkrycia przez organizatora w pojeździe niezgodności w jednym z wymienionych punktów ma on prawo wezwać zawodnika do usunięcia wad lub braków. Wrazi braku możliwości ich usunięcia ma prawo do dyskwalifikacji, wykluczenia zawodnika jak i jego pojazdu z rajdu. W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje zwrotwpisowego.

Każdy uczestnik prowadzący pojazd musi posiadać i okazać na żądania organizatora i osób przez niego wskazanych dokumenty potwierdzające dopuszczenie do jazdy pod rygorem dyskwalifikacji i skreślenia listy uczestników rajdu.

§9

Obowiązkowe wyposażenie zawodnika na trasie rajdu:

 1. atestowany i homologowany kask motocyklowy
 2. identyfikator rajdowy, numer startowy naklejony w widocznym miejscu
 3. telefon z aparatem fotograficznym lub  telefon i aparat fotograficzny (przynajmniej jeden taki zestaw na zespół: zawodnik kierowca i zawodnik pasażer) - dotyczy wybranych rajdów w których należy przedstawić zdjęcie do zaliczenia punktu kontrolnego

§10

Wszyscy uczestnicy rajdu zarówno z statutem kierowcy jaki i pasażera    podczas przejazdu jak i na punktach kontrolnych od startu do mety nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani innych substancji odurzających pod rygorem dyskwalifikacji i skreślenia z listy uczestników rajdu. W przypadku wykrycia wyżej wymienionego czynu grozi dyskwalifikacji z wykluczeniem z imprezy nie przysługuje również zwrot  wpisowego.

§11

Rajdy rozgrywane są  na dwóch trasach: ROAD oraz ADVENTURE.   

Trasa Road będzie prowadzi po drogach publicznych o nawierzchni asfaltowej, sporadycznie mogą pojawić się krótkie odcinki dróg  o nawierzchni innej niż asfaltowa.

Trasa Adventure będzie prowadzić zarówno po drogach publicznych jak i po drogach leśnych dopuszczonych do ruchu oraz może prowadzić po  terenach prywatnych. Nawierzchnia na trasie adventure będzie mieszana: asfaltowa, szutrowa, piaszczysta a także nieutwardzona gruntowa. Zawodnicy na trasie adventure musza być przygotowani na pokonywanie przeszkód terenowych w tym przepraw rzecznych, brodów, wzniesień, wałów itp. Poruszanie lasami i terenami zielonymi poza wyznaczonymi drogami,  ścieżkami i trasami jest zabronione i grozi dyskwalifikacją.

Na trasie rajdu zawodnicy posługują się książką przejazdu (roadbookiem) czyli graficznym zapisem trasy przejazdu. Trasę przejazdu należy pokonać w określonym przez organizatora kierunku i kolejności.

Na całej trasie przejazdu zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego oraz stosować się do obowiązujących na danym ternie ograniczeń dopuszczalnej prędkości oraz innych przepisów obowiązujących w strefie przejazdu.

Na próbach zamkniętych zawodnicy winni się podporządkować poleceniom wydawanym przez organizatora lub wyznaczonych przez niego osób.

Start i metę  wyznacza organizator w bazie rajdu, zawodnicy są  wypuszczani w równomiernych odstępach czasowych. Odstępy czasowe reguluje organizator w razie konieczności mogą ulec zmianie. Zabrania się samodzielnego startu pod karą dyskwalifikacji

Zarówno start jak i powrót z trasy musi zostać odnotowany przez organizatora stosowny wpisem na karcie wydanej zawodnikowi. Kartę  należy zdać  niezwłocznie po powrocie w biurze zwodów do określonej godziny.

Dopuszcza się samodzielne odnotowane stanu licznik przebiegu ogólnego lub pozostałych wpisów lecz każdorazowo taki wpis musi być zweryfikowany przez wyznaczone przez organizatora osoby. Za brak stosownego wpisu w karcie odpowiada zawodnik.

Zawodnicy na trasie przejazdu mogą poruszać się samodzielnie lub w małej grupie do 4 motocykli lub skuterów.

Zawodnicy muszą powrócić z tras i zdać wydane kart zawodnika do wyznaczonej przez organizatora godziny. Osoby które zdadzą karty po wyznaczonej godzinie organizator ma prawo zdyskwalifikować i tym samy nie wliczyć do punktacji zawodów.

§12

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania dowolnego  punktu kontrolnego, zadnia lub próby   na trasie rajdu. W takim przypadku punkty przyznane za zadania lub odnalezienie punktu kontrolnego zostaną anulowane.

§13

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy przejazdu zawodników o czym będzie informował zawodników stosownymi komunikatami.

§14

Zasady punktacji zawodników.

1. Zawodnicy otrzymują punkty za wykonane poprawnie zadania na punktach kontrolnych lub za ich odnalezienie. Ilość możliwych do zdobycia punktów zależy od typu konkurencji. Możliwą ilość punktów do zdobyć za każde zadnie organizator zapisał w karcie zawodnika.

2. Zawodnicy otrzymują  punkty za odbicie, przedziurkowanie karty na terenowych punktach kontrolnych lub sfotografowanie odnalezionego punktu na zasadach określonych w danym rajdzie.

3. Zawodnicy otrzymują punkty a także są one im odejmowane w oparciu o przejechany dystans. 

Zasada naliczani punktów to  ‐    minus 1 pkt za każdy kilometr różnicy (w dół  lub górę) w stosunku do złożonego przez organizatora dystansu.  Za trafnie oczka jest przyznawana premia +10pkt.

4. Zwycięzca wyłaniany jest na podstawie sumy zebranych punktów z punktów kontrolnych i dystansu a w wybranych imprezach również na podstawie czasu przejazdu.

5. W przypadku braku czytelnego wpisu w karcie zawodnika uniemożliwiającego odczytanie punktowanej odpowiedzi organizator ma prawo przyznać 0 (zero) punktów.

6. Za brak wpisów w karcie zawodnika odpowiada zawodnik.

7. Po zdaniu kart w biurze zawodów karty nie będą  już wydawane.

8. Komandor Rajdu ma prawo nałożyć karę w postaci 5%,10%, 25%, 50%, 100% ujemnych punktów lub zdyskwalifikować zawodnika za próby:

 1. wpływania na sędziów i wynik konkurencji
 2. ingerencję w trasę przejazdu rajdu np. poprzez zmianę, uszkodzenie, niszczenie oznakowani trasy, punktów kontrolnych itd.
 3. oszustwa i zachowania nie sportowe

§15

Dyskwalifikacja, wykluczenie z rajdu jest równoznaczna z utratą wpłaconego wpisowego nie zależnie od rodzaju posiadanego pakietu. Od nałożonej dyskwalifikacji przysługuje odwołanie do Komandora Rajdu. Dyskwalifikacja jest równoznaczna z utratą wszystkich zdobytych punktów. Decyzje o  dyskwalifikacji mogą podjąć osoby wyznaczone przez organizatora do przeprowadzenia, nadzorowania rajdu a także może być ona zgłoszona na wniosek uczestnika zawodów kierowcę lub pasażera, współorganizatora, sponsora lub osoby współpracującej z organizatorem.

§16

Uczestnik w ramach wpisowego otrzymuje od organizatora w zależności od wybranej formy uczestnictwa oraz rajdu materiały rajdowe:

 1. koszulkę okolicznościową
 2. identyfikator imienny
 3. numer startowy
 4. materiały nawigacyjne w formie jaką wybrał w zgłoszeniu
 5. możliwość przejazdu po jednej z wybranych przez siebie tras rajdu.
 6. Ubezpieczenie NW
 7. Możliwość rywalizacji o cenne nagrody i puchary okolicznościowe

W poszczególnych rajdach  wpisowe może się różnić od przedstawionego powyżej i może nie zawierać wszystkich wymienionych powyżej pozycji a cześć z nich może być dostępna jako opcja płatna dodatkowo.

W przypadku nieobecności zgłoszonego uczestnika lub pasażera materiały rajdowe  winne być odebrane przez wskazaną (droga elektroniczną lub sms) osobę w dniu lub dniach odbywania imprezy. Organizator nie wysyła materiałów rajdowych. Po zakończeniu imprezy materiały rajdowe przepadają. Powyższe nie dotyczy imprez zdalnych. 

§17

W rajdzie dla zwycięzców przewidziano okolicznościowe puchary i nagrody. Nagrody możliwe do zdobycia przedstawiono na stronie internetowej rajdu i profilu FB. Zestawy otrzymanych nagród mogą  różnić się od prezentowanych na zdjęciach, kolorem lub modelem. W przypadku braku dostępności przedstawionego na grafice  produktów z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do zmiany nagrody na inne. Przedstawione grafiki mają charakter poglądowy.

Za nagrody w postaci voucher -ów lub wycieczek odpowiadają ich wystawcy, sponsorzy którzy są ich gwarantami.

§18

Uczestnicy biorą  udział  w Imprezie na własną  odpowiedzialność, co potwierdzają  akceptując regulamin.

§19

Organizatorzy, Komandor Rajdu, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed i w trakcie rajdu.

§20

Uczestnicy bez względu na statut  startują na własną odpowiedzialność ponosząc odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę  wnosić  żadnych roszczeń  w stosunku do Organizatora i osób z nim współpracujących.

§21

Każdy uczestnik rajdu poprzez uczestnictwo w rajdzie zrzeka się możliwości dochodzenia prawnego lub zwrotnego roszczeń  od organizatora i osób z nim współpracujących w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w Rajdzie.

§22

Uznaje się,  że uczestnik dokonujący rejestracji poprzez wypełnienie internetowego    formularza  rejestracyjnego zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Rejestracja w rajdzie i wypełnienie formularza internetowo jest równoznaczne z  wyrażeniem  zgody na zwarcie umowy o uczestnictwie w rajdzie. 

§23

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach i filmach powstałych podczas rajdu. Uczestnik ma prawo odmówić  wykorzystania jego wizerunku przez organizator lecz musi go o tym poinformować  pisemnie lub poprzez pocztę  elektroniczną  do dnia rozpoczęcia imprezy.

§24

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poprawek, uzupełnień  i zmian niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni  na oficjalnej  stronie WWW lub  profili Facebook rajdu .

§25

Zabrania się rozpowszechniania, kopiowani i udostępniania osobą trzecim zapisu śladu trasy rajdu a także jego graficznego obrazu w postaci „roadbook” bez zgody organizatora który jest jego twórcą.

§26

Za noclegi i wyżywienie odpowiedzialne są  podmioty  świadczące usługę  na rzecz organizatora rajdu.

§27

Rajd nie jest imprezą masową w sensie prawnym. Jest imprezą zamkniętą tylko dla gości zaproszonych.

‐KONIEC‐