Jak czytać i używać roadbook, aby dojechać do mety? Na czym to polega? Podczas rajdu każdy biorący w nim uczestnik będzie zmuszony w celu odnalezienia właściwej drogi posługiwać się itinerer-em. Itinerer lub roadbook - to nic innego jak graficzny zapis śladu drogi. Zapisu dokonano na kartce papieru za pomocą graficznych szkiców sytuacyjnych. W szkicach zaznaczono  wszystkie zmiany kierunków na skrzyżowaniach, umożliwiające pokonanie zaplanowanej trasy rajdu.  Pomiędzy poszczególnymi szkicami oznaczonymi kolejno następującymi numerami porządkowymi (cyfra w kółeczku)  podano wartości odległości do następnego skrzyżowania (kolejnego szkicu z wyższym numerem porządkowym w kółeczku). Wartości  odległości podano w jednostce km (kilometrach) np. 2.5 w lewym dolnym rogu każdego z szkiców. Powtórzmy raz jeszcze: wartość wyrażona na dole szkicu jest odległością od szkicu do kolejnego szkicu, po którym należy skasować licznik celem  zmierzenia kolejnej odległości na kolejnym szkicu. 

 

 

Każdy szkic zawiera charakterystyczne elementy w pobliżu skrzyżowania np. budynek, krzyż, kapliczka, most, drzewo lub las,  itd. Oprócz ważnych elementów otoczenia - na szkicu zaznaczono również strzałką kierunek, w którym należy się poruszać. Bardzo ważne jest to, aby w bezpiecznym miejscu po zatrzymaniu się przed rozpoznanym na szkicu skrzyżowaniem odczytać i sprawdzić zmierzoną odległość od poprzedniego szkicu. Wartość ta nie powinna się różnić od tej podanej w lewym rogu szkicu o więcej niż 0,1km na krótszych dystansach, oraz do 0,3km - na dłuższych. Po każdej zmianie kierunku w szkicu na rozpoznanym skrzyżowaniu,  należy skasować licznik (najlepiej tuż przed). Na szkicu nie muszą być zaznaczone  wszystkie skrzyżowania. W przypadku braku takiego rozrysowanego skrzyżowania, gdy jesteśmy np. w połowie dzielącego nas dystansu do kolejnego szkicu - należy się poruszać drogą główną, a jeśli nie wynika to ze znaków, udajemy się na wprost. Nigdy nie poruszamy się niezgodnie z przepisami ruchu drogowego.

 

 

Oprócz nawigowania, na trasie rajdu zawodnicy muszą odnajdować umieszczone na trasie punkty kontrolne. Każdemu punktowi kontrolnemu zostały przypisane punkty, a ich suma, jak i przebyty dystans, będą decydować o zwycięstwie w rajdzie. Na punktach kontrolnych zawodnicy dostaną do wykonania zadania: sprawnościowe, sportowe, logiczne itd. Innym rodzajem punktów kontrolnych będą zdjęcia miejsc, które należy odnaleźć i odpowiedzieć na pytanie z karty. Odpowiedzi na pytania ze zdjęcia  znajdować się będą w obrębie przedstawionego miejsca.

 

Legenda oznaczeń